KITE
Programme Details
 
Scheduled Dates
January 10, 2018

06.00 am – Swagathagaanam
06.05 am – Kalolsavam Live telecast Thrissur 
06.30 am – Haritha Vidhyalayam
07.30 am – Kalolsavam Live telecast Thrissur 
06.00 pm – Haritha Vidhyalayam
07.00 pm – Paadavum Kadannu (Physics) Part -27
07.30 pm – Rashtrangale Ariyaan Part - 30
08.00 pm – The Independence Part -04
08.30 pm – Paadavum Kadannu (Chemistry) Part -29
09.00 pm – VICTERS Room Part -16
09.15 pm – Haritha Vidhyalayam
10.00 pm – Special School Kalolsavam Part - 17
10.30 pm –  Vibjyor Part -139