KITE
Programme Details
 
Scheduled Dates
November 05, 2016

05.11.2016     06.00 am    Swagathagaanam
05.11.2016     06.05 am    Enjoy Physics
05.11.2016    06.30 am    Communicative English
05.11.2016    07.00 am    Baalasooryan
05.11.2016    08.00 am    Science Seminar 2016
05.11.2016    08.10 am    Science week
05.11.2016    08.30 am    Resam Resathanthram
05.11.2016    09.00 am    Eureka
05.11.2016    09.30 am    Keralayathra
05.11.2016    10.00 am    Science Seminar 2016
05.11.2016    10.10 am    Kalolsavam
05.11.2016    10.30 am    Naadakangal (Kalolsavam)
05.11.2016    11.00 am    Vaikom sathyagraham         
05.11.2016    11.30 am    Pusthakavum Njanum
05.11.2016    12.00 pm    Science Seminar 2016
05.11.2016    12.10 pm    Aksharaniravu
05.11.2016    12.30 pm    Scientist
05.11.2016    01.00 pm    Subhash chandrabose
05.11.2016    01.30 pm    Victers News
05.11.2016    02.00 pm    Science Seminar 2016
05.11.2016    02.10 pm    Vibjyor
05.11.2016    02.35 pm    Enjoy Physics
05.11.2016    03.00 pm    Communicative English
05.11.2016    03.30 pm    Victers News
05.11.2016    04.00 pm    Science Seminar 2016
05.11.2016    04.10 pm    Great teachers 
05.11.2016    04.30 pm    Science week
05.11.2016    05.00 pm    Resam Resathanthram
05.11.2016    05.30 pm    Eureka
05.11.2016    06.00 pm    Science Seminar 2016
05.11.2016    06.10 pm    Keralayathra
05.11.2016    06.30 pm    Kalolsavam
05.11.2016    07.00 pm    Naadakangal (Kalolsavam)
05.11.2016    07.30 pm    Victers News
05.11.2016    08.00 pm    Baalasooryan
05.11.2016    09.00 pm    Scientist
05.11.2016    09.30 pm    Victers News
05.11.2016    10.00 pm    Science Seminar 2016
05.11.2016    10.10 pm    Subhash chandrabose
05.11.2016    10.30 pm    Vibjyor